แผนที่คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ย้ายจากตึกวิทยกิตย์มาอยู่ที่ ถนนจุฬา12 ติดกับโรงแรม Phatumwan Princess

ที่อยู่ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 ถนน พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แผนที่ภายในคณะสหเวชศาสตร์

* ได้รับความอนุเคราะห์ภาพแผนที่จากภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์