3702324 : ปฏิบัติการการแข็งตัวของเลือด
Blood Coagulation Laboratory
รหัสวิชา
3702324
จำนวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต
ชื่อวิชา 
ปฏิบัติการการแข็งตัวของเลือด
Blood Coagulation Laboratory
คณะ / ภาควิชา 
คณะสหเวชศาสตร์ / ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ภาคการศึกษา 
ปลาย
เงื่อนไขรายวิชา
วิชาต้องเรียนมาก่อน ไม่มี
วิชาบังคับร่วม Blood Coagution
วิชาควบ ไม่มี
สถานภาพของวิชา
วิชาบังคับ
ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
วิชาระดับ
ปริญญาตรี
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
3 ชม.

3702324 : ปฏิบัติการการแข็งตัวของเลือด
Blood Coagulation Laboratory
ทดสอบหน้าที่ของเกล็ดเลือด นับจำนวนเกล็ดเลือด ตรวจกรอง และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ตรวจการละลายลิ่มเลือด การแปลผล การควบคุมคุณภาพของการทดสอบ
1. วัตถุประสงค์ เมื่อศึกษาสำเร็จวิชานี้แล้วนิสิตสามารถ
 1. มีทักษะในการปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการนับจำนวนเกล็ดเลือด การตรวจกรองปัจจัยการแข็งตัวของเลือด การละลายลิ่มเลือด
 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจหาหน้าที่ของเกล็ดเลือด และการตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
 3. ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับการทดสอบปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
 4. แปลผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา
2. เนื้อหารายวิชา
1. Venous coagulation time
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. ทดสอบ Coagulation factors ใน intrinsic coagulation pathway
 2. มีทักษะในการตรวจ venous coagulation time 
เนื้อหาวิชา
 1. Venous coagulation time วิธี Lee and White
 2. Micro method
2. Clot retraction
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. เข้าใจบทบาทของโปรตีนในเกล็ดเลือดที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดหดตัว
 2. เข้าใจจำนวนเกล็ดเลือดมีส่วนเกี่ยวข้องกับลิ่มเลือดหดตัว
 3. เข้าใจ Glycoprotein บน membrane ของเกล็ดเลือด มีส่วนทำให้ลิ่มเลือดหดตัวผิดปกติ
 4. มีทักษะในการทำและคำนวณ clot retraction
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการวิธีทำ clot retraction การแปลผลและวิธีคำนวณ
 2. ภาวะที่มีการหดตัวของลิ่มเลือดน้อยกว่าปกติ
3. Bleeding time
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. ทำให้เกิดบาดแผลขนาดมาตรฐานที่ติ่งหูโดยวิธี Duke และที่หน้าแขนโดยวิธี Ivy
 2. เข้าใจหน้าที่หลอดเลือดที่ผิดปกติ จำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 5 หมื่น และเกล็ดเลือด dysfunction ทำให้ prolonged bleeding time
 3. มีทักษะในการตรวจ Bleeding time
เนื้อหาวิชา
 1. Bleeding time

 2. 1.1 Duke method
  1.2 Ivy method
 3. ภาวะที่เกิด prolonged bleeding time
4. Tourniquet test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. ใช้ B.P cuff รัดแขนช่วงบนใช้ความดัน 80 มม. ปรอท เพื่อดูจุดเลือดออก (petechiae) ที่ท้องแขนและมือ
 2. เข้าใจการเกิด partial obstruction ของ blood flow ทำให้เกิดความดัน สูงขึ้น เพื่อดูความเปราะของหลอดเลือดฝอย
 3. เข้าใจจำนวนเกล็ดเลือดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Test นี้
 4. มีทักษะในการตรวจ Tourniquet test
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการวิธีทำ Tourniquet tes
 2. ภาวะที่เกิดผลบวก
5. Platelet factor 3 availability test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. เข้าใจบทบาทของ PF3 ที่ถูกล่อยออกจากเกล็ดเลือดมีความจำเป็น สำหรับขบวนการแข็งตัวของเลือด
 2. เข้าใจจำนวนเกล็ดเลือดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Test นี้
 3. มีทักษะในการทดสอบ test นี้
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำและการแปลผล Platelet factor 3 availability test
6. Laboratory method for evaluation of platelet abnormalities
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. เข้าใจการทดสอบหาความผิดปกติของ platelet จากห้องปฏิบัติ การด้วยวิธีต่างๆ
 2. เข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
 3. แปลผลเพื่อวินิจฉัย
เนื้อหาวิชา
 1. Platelet function tests 
 2. Platelet volume
 3. Platelet specific secretion (Platelet release reaction) 
7. Screening coagulation test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. มีทักษะในการตรวจกรองเพื่อหา coagulation factor
 2. เข้าใจการเกิด fibrin stran
 3. การรายงานผลโดยวิธีต่างๆ 
เนื้อหาวิชา
 1. Plasma recalcification time test (PRT)
 2. Prothrombin time test (PT)
 3. Activated partial thromboplastin time test (PTT)
 4. Thrombin time test (TT)
 5. การรายงานผลเป็น

 6. 5.1 Second
  5.2 Ratio
  5.3 Index
8. Coagulation factor assay
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. วัดระดับ activity ของ factor ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ coagulation
 2. เข้าใจ factor deficient substrate
 3. มีทักษะในการทำ coagulation factor assays
เนื้อหาวิชา
 1. วิธีทำ การคำนวณ แปลผล coagulation factor VIII assay
9. Prothrombin consumption test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. วัด prothrombin ที่เหลืออยู่ใน serum
 2. เข้าใจ activity of platelets เกี่ยวข้องกับ test
 3. มีทักษะในการทำ prothrombin consumption test
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำ prothrombin consumption test
 2. ภาวะที่พบค่าผิดปกติ 
 3. การคำนวณและการแปลผล
10. Fibrin stabilizing factor test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. หาค่า Coagulation factor XIII 
 2. ทำ positive control 
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำ Fibrin stabilizing factor
 2. Positive control 
 3. การรายงานผล
11. Thromboplastin generation test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. หาค่า factor VIII, IX, XI, XIII อย่างคร่าวๆ 
 2. ทดสอบและแปลผล T.G.T 
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำ T.G.T
 2. Adsorbed plasma
 3. Interpretation of T.G.T
12. Fibrinogen determination
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. วัดระดับ fibrinogen
 2. ทำ Normal curve control 
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำ Fibrinogen determination 
 2. การรายงานผล 
 3. ภาวะที่มีระดับ fibrinogen ต่ำ
13. Fibrin degradation products determination
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. ทดสอบหา FDP
 2. เข้าใจ FDP เกิดจากการย่อย fibrin โดย plasmin 
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำ FDP โดยวิธี hemaglutination
 2. ภาวะที่พบค่า FDP ผิดปกติ 
 3. การแปลผล
14. Plasma protamin paracoagulation test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. ทดสอบหา Fibrin monomer ใน plasma 
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำ และการแปลผลของ 3P test 
15. Fibrinolytic activity test
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. เข้าใจ Euglabulin lysis time เป็นการวัด activity ของ plasminogen activator
 2. หา Fibrinolytic activity วิธีต่างๆ ได้
เนื้อหาวิชา
 1. Euglobulin lysis time
 2. Whole blood clot lysis time 
 3. ภาวะที่พบ Increased flbrinolytic activity
16. Preparation and standardization of tissue thromboplastin
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. มีทักษะการเตรียม tissue thromboplastin 
 2. มีทักษะการ standardize น้ำยาที่ผลิตใช้เอง
เนื้อหาวิชา
 1. การเตรียม tissue thromboplastin
 2. การ standardize น้ำยาที่ใช้ทั่วไป 
 3. ความสำคัญและวิธีคำนวณ การรายงานผลเป็น internation Normalized Ratio (INR)
17. Automate coagulation
วัตถุประสงค์
  เมื่อเรียนเรื่องนี้จบนิสิตสามารถ
 1. มีทักษะการทำเครื่อง automate coagulation 
เนื้อหาวิชา
 1. หลักการ วิธีทำเครื่อง automate coagulation
3. วิธีจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติ 3 ชม.
4. สื่อการสอน 1. เครื่องฉายแผ่นใสข้ามศรีษะ
2. เครื่องฉายสไลด์
3. คอมพิวเตอร์
5. การวัดผลการเรียน สอบทฤษฏีเกี่ยวกับ Lab 40%
การรายงานผล Lab 10%
สอบปฏิบัติ 50%
 1. Brown B.A Hematology Principle and procedures 3rd ed Lea & Febiger Philadephia 1980.
 2. Dacie JV. Lewis SM : Practical hematology 5th ed The English language Book Society and J & A Churehill Ltd. London 1969
 3. Biggs R. Human Blood Coagulation haemostasis and Thrombosis 2nd ed Black well Scientific Publication Oxford London 1976
 4. Miale JB 5th ed. Laboratory Medicine Hematology. The C.V. Mosby company Saint Louis 1977.